• SANTA ERP

    Интегрирана информационна система за управление на организации и дружества, продукт на Латона Дивелъпмънт ЕООД. Разработка е базирана на над двадесет и пет години усъвършенстване, развитие и натрупване на опит в областта на информационните технологии.
  • Software as a Service

    “Софтуер като услуга”, наричан още „Софтуер под наем”, е известен модел за използване на даден софтуерен продукт без да е необходима локална инсталация при клиента. Така Вие ще може да използвате вашите SANTA продукти, без да е необходимо да закупувате техническото оборудване за тази цел.

Enterprise Resource Planning

ERP е термин, използващ се за системи, чиято цел е планиране, управление, контрол и оптимизация на всички бизнес процеси в организацията. Всеки отдел работи със софтуерни системи, специализирани към бизнес процесите, които конкретно обслужва. ERP ги обединява в една интегрирана система, работеща с единна база данни, така че звената лесно да обменят, споделят информация и комуникират в дейността си.

Сигурност и контрол на достъп

На всички нива се гарантира високата степен на сигурност, чрез защита на данните и ограничение на достъпа. Ограниченията на достъпа до приложението се осъществяват чрез използване на хардуерна защита (firewall) и система базирана на потребители, организационни единици и роли, които се асоциират с отделните бизнес функции, автентикация на потребителите и оторизация на техните действия.

Поддръжка и развитие

Системата се развива в синхрон с динамиката на промените в бизнеса и изискванията на потребителите. Тя е отворена за добавяне на нови или развитие на съществуващи функционалности, за бързо адаптиране към промени, за интегриране с други системи. Поддръжката и развитието се извършва от изключително амбициозен, отговорен и квалифициран персонал на Латона Девелопмънт ЕООД.