Етапи и услуги

4

 

Бизнес анализ на изискванията и дизайн на информационната система

Цел на началните етапи при внедряване, включващи анализа на дейността на клиента, се явява формирането на изисквания към бъдещата система. Прави се преглед на извършваните процеси, използваните документи и документни потоци, както и ролите на отделните участници в процесите. Анализирането на бизнес процесите се извършва с активното участие на потребителите и ползватели на системата.

В резултат на бизнес анализа се дефинират изискванията за програмното и информационното осигуряване на системата, изготвят се модели на архитектурата, определя се основния функционален обхват.

Анализ на различията  / GAP анализ

Бизнес процесите на клиента се сравняват и съпостявят с процесите внедрени и конфигурирани в SANTA. При наличие на отклонения, различията се анализират. Анализът е механизъм за откриване и оценка на различията между предлаганото решение, разработените негови функционалности и желаното състояние на дадена система. Набелязват се последователни действия, които трябда са бъдат предприети за да се постигне желаната цел. Взема се решение за начина как да бъдат преодоляни различията (промяна на функционалност, доразработване, модификация на съществуваща такава).

Разработка на допълнителни функционалности и прототип

В този етап се извършват всички дейности, които имат за цел конфигуриране/ адаптиране / интеграция / допълнителни разработки в системата, така че тя да отговаря на спецификите в дейността на клиента. Изготвя се и предоставя прототип на системата. Извършва се съвместен преглед и тестване на модулите и всяка функционалност. По този начин се поддържа активна комуникация с клиента и се намалява риска от погрешно изпълнение на функционалните изисквания.

Инсталация, тестване на информационната система

През този етап се прави инсталацията, изгражда се инфраструктурата и извършат приемателни тестове на системата в реална среда. Подготвя се продуктивния старт, като се планират и реализират дейности и задачи по реална настройка и въвеждане на основни данни, в това число прехвърляне на данните от съществуващи системи.

Обучение на служителите за работа със системата

Обучението е неразделна и неотменима част от процеса на внедряване на системата. Основна цел е предаване на знания на служителите на клиента, така че те да бъдат запознати и обучени за работа и поддръжка на системата.

В рамките на обучението се демонстрират и изпълняват всички функционалности на системата, указват се специфичните изисквания за работа с всяка една от тях, инструктират се служителите относно имплементираната фирмена база данни в системата и се дават предварителни указания относно честно срещани въпроси, свързани с безпроблемната работа.

Предлагаме обучения на ключови потребители, които да са запознати с цялостния проект, обучение на останалите служители и обучение на администратори.

Продуктивен старт

Целта на етапа е изпълнението на продуктивния старт на системата, създаване на процедури за преглед, регистриране и отстраняване на проблеми на системата и предаването и за поддръжка.

Предлагаме на клиентите оказване на помощ при започване на работа със системата посредством участието на наши специалисти в оперативната работа.

Основният резултат, който се търси е системата да е успешно пусната в експлоатация и клиентът да е отговорен и способен да се справи с всички функционални, технически и потребителски проблеми.