Дълготрайни активи

am

Предназначение:

Функционалност за автоматизиране управлението на дълготрайните материални и нематериални активи в организацията.

Цели:

Събиране и представяне на информация за по-добро следене, отчитане и контрол на дълготрайните активи.

По-важни функционални възможности:

• Поддържане на категории и дефиниране на групи дълготрайни активи;

• Създаване и поддържане на номенклатура на дълготрайните активи с данни за всеки актив – име, инвентарен номер, категория, тип, група на актива, счетоводна и данъчна амортизационна стойност, счетоводна и данъчна балансова стойност, дата на влизане в експлоатация, МОЛ;

• Статус на актива – придобит, пуснат в експлоатация, спрян от експлоатация, отписан;

• Регистриране и информация за документи по доставка и допълнителни разходи;

• Информация за начислени амортизации; 

• Счетоводен и данъчен амортизационен план. Спиране/пускане в експлоатация. Преизчисляване на плана на амортизация. Автоматично изчисляване на счетоводни и данъчни амортизации;

• Автоматично осчетоводяване на придобиването, отписването, амортизациите – връзка със SANTA FAA;

• Справки и отчети;

• Инвентарна книга;

• Счетоводен амортизационен план;

• Данъчен амортизационен план;

• Картон на дълготрайния актив.