e-Кредит

ecredit

Предназначение:

Приложение за автоматизиране процесите по кандидатстване, отпускане и администриране на кредити онлайн.

Цели:

Бързо и лесно онлайн кандидатстване за кредит чрез система, функционираща виртуално, в режим реално време. Подобряване на ефективността и продуктивността на кредитните инспектори. Качествено обслужване на клиентите. По-добро управление на паричния поток. Улеснен достъп и осигуряване на актуална информация за управлението на процесите в компанията.

Обхват: 

Автоматизира процесите по кандидатстване и отпускане на кредити посредством два свързани помежду си модула: клиентски модул, чрез който онлайн се подават искания за кредит и администраторски модул, чрез който се отпускат и администрират договорите за кредит. Системата предоставя онлайн подаване на искане за кредит, оценка на кредитния рейтинг, генериране на договор за кредит, генериране на анекси към съществуващ договор, генериране на банков файл за плащане на одобрените кредити, създаване на погасителен план и следене на неговото изпълнение, начисляване на лихви и такси, създаване на напомнителни писма и генериране на файл за БНБ.

По-важни функционалности:

• Отпускане на кредити по интернет;

• Електронно подаване на искане за кредит;

• Оценка на кредитният рейтинг – Scoring;

• Кредитен калкулатор;

• Одобряване/отхвърляне на искането за кредит;

• Сключване на договор;

• Администриране на отпуснатите кредити;

• Начисляване на лихви и такси;

• Генериране на отчети за Централен Кредитен Регистър и БНБ;

• Известяване по е-mail и/или sms;

• Генериране на промокодове с отстъпки;

• Предсрочно плащане;

• Удължаване срока за плащане на главница за нов период;

• Поддържане на различни кредитни продукти;

• Начисляване на различни типове лихви и такси;

• Кандидатстване чрез кредитен инспектор;

• Генериране на погасителен план;

• Генериране на анекси към договори;

• Обмен да данни с други системи;

• Интеграция със SANTA FAA;

• Генериране на бланкови документи;

• Справки.