Кредит

credit

Предназначение:

Приложение за автоматизиране процесите по отпускане и администриране на кредити.

Цели:

Подобряване ефективността и продуктивността на кредитните мениджъри. Качествено обслужване на клиентите. По-добро управление на паричния поток. Улеснен достъп и осигуряване на актуална информация за управлението.

Обхват: 

Подаване на искане за кредит, генериране на договор за кредит, създаване на погасителен план и следене на неговото изпълнение, начисляване на лихви и такси, наказателни лихви при просрочие на вноската, кредитен калкулатор. Поддържане на револвиращи кредити и договори с подлимити. Обработка на анекси и предсрочни погасявания. Поддръжка на различен статус не само на искането за финансиране, но и на самия кредит, както и на погасените вноски.

По-важни функционалности:

• Подаване на искане;

• Одобряване/отхвърляне на искането за кредит;

• Генериране на погасителен план;

• Кредитен калкулатор;

• Сключване на договори и анекси;

• Усвоявания и погашения;

• Начисляване на лихви, наказателни лихви, такси за обслужване;

• Договори с отделни подлимити;

• Револвиращи кредити;

• Администриране на отпуснатите кредити;

• Предсрочно погасяване на главница;

• Генериране на бланкови документи;

• Счетоводни и управленски справки.