Лизинг

leasing

Предназначение:

Приложение за автоматизиране основните процеси на фирма лизингодател във взаимоотношенията и с лизингополучателя.

Цели:

Повишаване ефективността на служителите. Качествено обслужване на клиентите. Получаване на актуална оперативна информация и информация за вземане на стратегически решения.

Обхват:

Пълният цикъл на лизинга: от изготвяне на договор за лизинг и регистрирането му в системата, през калкулиране на месечни вноски, лизингов план, тарифа за такси, комисионни и други ценови параметри за клиент, фактуриране, отчитане на месечните вноски  до приключване на лизинга.

По-важни функционалности:

• Оценяване на параметри за отпускане на лизинг. Оценка на риска посредством изчисляването на рискови показатели.;

• Генериране на лизингов план. Начисляване на лихви и такси.;

• Поддържане  различно третиране на такси, вноски и други, както и прекалкулиране на задълженията при промяна на някой от показателите на лизинговия план;

• Изчисляване и начисляване на наказателни лихви;

• Автоматично фактуриране;

• Погасяване на лизинга на каса или по банка – обработка на плащания, чрез банков файл;

• Поддръжка на различни статути на искането, на лизинга, на погасените вноски;

• Прикачване и поддържане на файл с договора, анексите;

• Поддържане история на лизинга и цялостното текущо състояние.;

• Преглед в детайли на вноските по определен договор както и редакция след въвеждането му в системата;

• Извеждане на лизингови планове, справки, анализи, множество калкулации и конфигурации, баланс към определен период, дата на погасяване на отделни лизингови вноски;

• Преглед на предстоящи плащания за посочен период, по контрагент, договор, падеж;

• Обработка на цесии;

• Провизиране;

• Връзка със SANTA FAA за автоматично осчетоводяване на отделните операции;