Местни данъци и такси

lt

Предназначение:

Приложение за автоматизиране на дейностите в общинските администрации, свързани с регистрация на задължените лица, приходно счетоводство, единна сметка на задължените лица, обработка на плащанията, обработка на декларации по ЗМДТ и изчисляване на задълженията, електронни услуги, справки, връзки с други модули на общинската администрация, както и подкрепа на контролно-ревизионните дейности и тези, свързани с принудително събиране.

Цели:

Подобряване ефективността и продуктивността на общинските служители в приходните администрации. Качествено обслужване на гражданите и бизнеса. По-добро управление на паричния поток. Улеснен достъп и осигуряване на актуална информация на заинтересованите страни.

По-важни функционални възможности:

• Дефиниране на видове документи, видове данъци, задължения, транзакции, размери на данъците и таксите според решенията на Общинските съвети, правила за изчисление и осчетоводяване, срокове за погасяване на задължения, календари, основни и допълнителни лихвени проценти, отстъпки за предсрочно погасяване на задължения;

• Поддържане на регистър на задължените лица /ЗЛ/- актуална регистрация на физически и юридически лица, адреси, родствени връзки, бизнес комбинации;

• Регистриране, валидиране и обработка на декларации и корекции в декларации по ЗМДТ, подадени по електронен път или на хартиен носител:

      – Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;

      – Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;

      – Декларация по чл.32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата;

      – Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;

      – Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;

      – Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили;

      – Декларация по чл. 61,ал. 1 от ЗМДТ за облагане с патентен данък;

      – Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежавано куче.

• Определяне на задължения и изпращане на съобщения за задължения;

• Обработка на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелство, водещо до освобождаване от данък или до ползване на данъчно облекчение;

• Изчисляване на данъчни оценки на сгради, земи в строителни граници, застроени дворове и земи извън строителни граници, земеделски земи, гори, право на строеж, вещно право на ползване, незавършено строителство;

• Изчисляване на задълженията за данък на база подадените декларации и при корекции;

• Определяне на задължения за минали данъчни периоди;

• Разпечатване на задължения за едно лице и масов печат; изпращане на съобщения по e-mail и чрез SMS;

• Поддържане на единна сметка на ЗЛ – олихвяване, автоматично погасяване на задължения, ръчни транзакции: свързване/развързване на транзакции, сторниране, олихвяване, отсрочване и разсрочване на задължения, маркери, погасяване на задължения по давност;

• Обработка на плащания по каса, банкови плащания, чрез дебитни карти и разплащателни сметки, постъпващи в електронен вид и на хартиен носител, събрани чрез издаване на квитанция на ръка и събрани чрез пощи;

• Издаване на удостоверения за ЗЛ;

• Подкрепа на контролно-ревизионната дейност – поддържане на регистри и генериране на заповеди, ревизионни актове и доклади, искания и протоколи;

• Подкрепа на дейности по принудително събиране;

• Автоматично осчетоводяване на приходите;

• Изготвяне на детайлизирани справки в различни аспекти.