Транспорт

Програмен модул SANTA Транспорт осъществява автоматизирана обработка на цялата информация свързана с разходите по транспорта. Разработен е като модул към интегрирана система за фирмено управление SANTA.

Предназначение:

Автоматизирано управление на разходите за транспорта.

Цели:

Улеснавяне ежедневните оперативни процедури по управление на транспорта. Събиране в реално време и в единна база данни пълна информация за цялостното състояние на транспорта. Съкращаване времето за извършване на необходимите справки и анализи за вземане на управленски решения.
Обхват: Обезпечаване процесите по отчитане транспортната дейност и определяне разходи за гориво и възнагражденията на шофьорите. Осигуряване информация за управлението и други заинтересовани страни.

Със SANTA Транспорт работят повече от десет години много транспортни фирми от страната.

Общи характеристики:

• разработен в среда Windows и използва съвременна база данни;
• работи автономно на един компютър и в мрежа с неограничен брой работни места;
• възможност за Import и Export на данни;
• възможности за ограничаване достъпа до функциите и данните на информационната система в зависимост от правата на потребителя;
• достъп до наличните архивни бази данни;
• възможност за многофирмена работа

Функционални възможности и обхват на приложния софтуер:

• Номенклатура на транспортните средства в автопарка – леки и товарни автмобили, камиони, механизация
• Номенклатура на ремаркетата
• Номенклатура на водачите
• Доументооборота, свързан с обработката на пътните листа
• Каталози за различните марки и модели автомобили с техните характеристики
• Паспорт на автомобили, ремаркета
• Разходни норми и норми на завишения
• Автоматично изчисление на икономии и преразход по автомобили/водачи
• Пътни листове – издаване, корекция, печат
• Следене на разходи за зареждане, пътни и други
• Автоматично отчитане на разход гориво
• изчисляване заработка на водачи, автоматично отразяване във ведомостта към модул Santa TRZ (когато се използва този модул)
• Разнообразни номенклатури (марки, модели, водачи, доставчици на гориво, евростандарт, офиси/поделения, оборудване, тарифи, и др.)
Справки
• Разходи по автомобили, водачи, региони
• Разходи за гориво
• Справки по пътни листове, водачи, номер автомобил
• Заработка на водачи
• Други – стандартни и по заявка на клиента