Управление на доставките и снабдяване

dm

Предназначение:

Функционалност осигуряваща процесите по управление закупуването на стоково-материални запаси.

Цели:

Осигуряване на необходимите доставки за обезпечаване на продажбите и производството. Поддържане баланс между нивата на запасите и качеството на обслужване на клиентите. Създаване на оптимално количество за доставка и намаляване разходите.

По-важни функционални възможности:

• Поддържане на единна номенклатура на контрагентите;
• Диференциране на контрагентите по тип – клиенти, доставчици, доставчици и клиенти;
• Групиране в предварително дефинирани групи, в зависимост от нуждите;
• Данни за всеки контрагент – име, код, юридически статус, Булстат, ИН по ДДС, /ЕГН за физ. лице, Друг ИД номер – за чуждестранно лице/, МОЛ, адрес , телефон, факс, е-mail, период на валидност, мин. стойност на поръчка, IBAN, BIC;
• Поддържане на актуални ценови листи на доставчиците. Въвеждане оферти на доставчици чрез файл;
• Дефиниране на минимални и максимални количества /резерви / на СМЗ. Формиране
на предложение за попълване на резерва, до максимално количество, при достигане под минималното количество;
• Обработка на заявки за доставка. Задаване стъпки на съгласуване и одобрение;
• Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни планове за материалните потребностите;
• Детайлна разбивка на плана по периоди на доставката;
• Генериране на поръчки към доставчик инициирани от одобрени заявки за доставка, заявки от клиенти, утвърдени планове, и/или за попълване на резервите;
• Автоматично изчисляване необходимите количества за поръчване;
• Контрол за размера/ стойността на поръчката;
• Генериране складова разписка при доставка по поръчки;
• Проследяване изпълнението на поръчките. Информация за текущи поръчки, поръчани – недоставени количества. Справки за доставените стоки в различни разрези;