Управление на доставките и снабдяване

dm

Предназначение:

Функционалност, осигуряваща процесите по управление закупуването на стоково-материални запаси.

Цели:

Осигуряване на необходимите доставки за обезпечаване на продажбите и производството. Поддържане баланс между нивата на запасите и качеството на обслужване на клиентите. Създаване на оптимално количество за доставка и намаляване разходите.

По-важни функционални възможности:

• Поддържане на единна номенклатура на контрагентите;
• Диференциране на контрагентите по тип – клиенти, доставчици, доставчици и клиенти;
• Групиране в предварително дефинирани групи в зависимост от нуждите;
• Данни за всеки контрагент – име, код, юридически статус, ЕИК, ДДС номер, ЕГН в случай на ФЛ, Друг ИД номер – за чуждестранно лице, МОЛ, адрес , телефон, факс, е-mail, период на валидност, минимална стойност на поръчка, IBAN и BIC;
• Поддържане на актуални ценови листи на доставчиците. Въвеждане на оферти на доставчици чрез файл;
• Дефиниране на минимални и максимални количества (резерви) на СМЗ. Формиране
на предложение за попълване на резерва, до максимално количество, при достигане под минималното количество;
• Обработка на заявки за доставка; задаване на стъпки за съгласуване и одобрение;
• Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни планове за материалните потребности;
• Детайлна разбивка на плана по периоди на доставката;
• Генериране на поръчки към доставчик, инициирани от одобрени заявки за доставка, заявки от клиенти, утвърдени планове, и/или за попълване на резервите;
• Автоматично изчисляване на необходимите количества за поръчване;
• Контрол за размера/стойността на поръчката;
• Генериране на складова разписка при доставка по поръчки;
• Проследяване на изпълнението на поръчките. Информация за текущи поръчки, поръчани и недоставени количества. Справки за доставените стоки в различни разрези.