Управление на запасите

sim

Предназначение:

Функционалност за автоматизиране на управлението на входящите и изходящи стоково материални запаси и складови наличности.

Цели:

Проследимост и навременно управление на складовите наличности. Улеснен достъп и съкратено време за извършване на необходимите за управление на складовото стопанство справки и анализи.

По-важни функционални възможности:

• Управление на неограничен брой складове. Дефиниране на йерархична структура на складовете;

• Поддръжка на база данни за неограничен брой номенклатури стоково материални запаси/СМЗ/:

       – 5 вида за диференциране – пакетна стока/изделие, полуфабрикат, стока, материал/суровина, вариантна стока;

       – Групиране в предварително дефинирани групи, в зависимост от нуждите;

       – Поддържане на данни за всеки СМЗ: име /на два езика /, код, описание, баркод, основна мерна единица, марка, обем, тегло, минимално количество, максимално количество;

       – Групиране на заменящи се СМЗ;

       – Определяне видимост на СМЗ в организационната структура;

• Поддържане на номенклатура на мерните единици. Дефиниране на основни мерни единици и неограничен брой производни на тях с коефициенти на преобразуване;

• Заприхождаване на СМЗ в склад – създаване на складова разписка при доставка, ръчно или по поръчка към доставчик. Автоматично генериране на складова разписка при регистриране на другите приходни операции – прехвърляне от друг склад, върнатата стока от клиент, от инвентаризация, произведен продукт;

• Механизми за формиране на цената на придобиване – стойностен, количествен, обемен, тегловен, ръчен;

• Блокиране на СМЗ за входящ контрол и контрол на качеството;

• Изписване на СМЗ от склад – ръчно създаване на стокова разписка при продажба или автоматично генериране на такава при продажба по заявка на клиент. Автоматично генериране на документа при регистриране на другите операции по разход – бракуване, инвентаризация, връщане на доставчик, прехвърляне в друг склад, по искане от друг склад, влагане в производството;

• Механизъм за отписване по конкретно определена стойност и в случаите, когато не се отчитат партиди;

• Контрол за наличност – забрана за изписване на количества, по-големи от свободните и на количества, по-големи от наличните за партида;

• Отчитане на партиди, серийни номера, срок на годност;

• Трансфер на СМЗ между отделните складове чрез:

      – директно изпращане от склад – прехвърляне на СМЗ от склада, изпращащ СМЗ, с потвърждение на МОЛ в приемащия склад или без потвърждение;

      – стартиране на искане за отпускане на СМЗ към друг склад и обработка на искането от склада, отпускащ СМЗ;

• Бракуване на СМЗ;

• Инвентаризация на складови наличности;

• Отчитане обработката (вкл. преработка и опаковане) на СМЗ;

• Автоматично осчетоводяване на складовите документи на база предварително дефинирани правила. Методи за изписване: FIFO, LIFO, СПЦ, конкретно определена стойност;

• Справки и отчети: оперативни справки за следене на актуални складови наличности; хронологични справки за движението на наличностите; справки за анализ – залежали СМЗ, приход-разход-остатък, СМЗ с изтичащ срок на годност и др.