Управление на продажбите

sm

Предназначение:

Функционалност осигуряваща процесите по управление на продажбите.

Цели:

Улесняване оперативната работа. Осигуряване качествено обслужване на клиентити, непрекъснатост на продаването, максимални продажби.

По-важни функционални възможности:

• Поддържане на допълнителни данни за клиента в единната номенклатура на контрагентите: продажна цена /ценова листа/, максимална стойност на кредитен лимит, IBAN, BIC;

• Поддържане данни за обекти на клиента;

• Ценообразуване:

        – Създаване и поддържане на различни параметри, формули и методи за ценообразуване;

        – Дефиниране на модели за формиране на продажни цени, на база методи, формули и параметри;

        – Изчисляване и поддържане до 5 продажни цени /продажни ценови листи/ за всеки артикул, в лева или валута;

        – Задаване на всеки клиент конкретна продажна ценова листа, % търговска отстъпка на група клиенти или за клиент, % търговска отстъпка за стока или група стоки;

• Управление на заявките /поръчките/ от клиент и различните статуси на обработката им;

• Запитване от клиент. Регистриране на получено запитване от клиент или негов обект;

• Оферта. Създаване на оферта ръчно или автоматично генериране по запитване от клиент;

• Заявка. Създаване на заявка или автоматично генериране по оферта;

• Проформа фактура. Генериране на проформа фактура по заявка;

• Обработка на авансови плащания;

• Стокова разписка за предаване и изписване на стоката. Създаване на стокова разписка при директна продажба или генериране по заявка на клиент;

• Фактура. Генериране на фактура по стокови разписки. Приспадане на аванси;

• Технология за резервиране на количества по клиентски заявки от складовата наличност, а при недостатъчна наличност автоматично при последваща доставка /при отчитане на производството/;

• Контрол на кредитния лимит на клиента;

• Продажби на дребно. Опростен интерфейс, връзка с касов апарат и баркодчец;

• Обработка продажби на консигнация. Даване на стоки на консигнация. Връщане на стоки от консигнация. Отчитане на продажби от консигнация;

• Връщане на стоки от клиент. Генериране документ за връщане. Генериране на кредитно известие;

• Обработка на плащания;

• Автоматично осчетоводяване на база предварително дефинирани правила – връзка със SANTA FAA;

• Справки и отчети:

   – за продадени стоки;
   – за приходи от продажби;
   – за вземания от клиенти;
   – информация за отворени количества: заявени – непредадени, резервирани стоки.