Управление на проекти

pm

Предназначение:

Приложение за автоматизиране дейностите по управление на проекти.

Цели:

Конкретно и ясно поставени задачи, срокове, приоритети. Улесняване оперативната работа и увеличаване на производителността по изпълнението на задачите. Съблюдаване на заложените срокове за изпълнение и персонална отговорност за тяхното спазване. Бързо проследяване на сроковете, изпълнението и резултатите по задачи с цел по-ефикасно сътрудничество и по-надежден контрол.

По-важни функционални възможности:

• Създаване на проекти, привързването им към програма, портфолио и/или проект от по високо ниво;

• Поддържане на основни характеристики за проект;

• Връзки с договори и друга документация;

• Дефиниране на задачи, изпълнители, срокове;

• Управление на пълния цикъл на живот на проекта;

• Проследяване и анализиране на проекта;

• Генериране на отчети – доклади, които показват статистически данни за конкретни хора, проекти, общо или по отделни задачи;

• Връзка със SANTA ТТ за регистриране на отработеното време;

• Връзка със SANTA QA за регистрация и мониторинг на предадените документи;

• Връзка със SANTA FAA за фактуриране и следене на плащанията.