Човешки ресурси

hr

Предназначение:

Функционалност за автоматизирано управление на човешките ресурси, труда и работната заплата.

Цели:

Улеснавяне ежедневните оперативни процедури по управление на човешките ресурси. Събиране в реално време и в единна база данни пълна информация за цялостното състояние на човешките ресурси. Съкращане времето за извършване на необходимите справки и анализи за вземане на управленски решения.

Обхват:

Обезпечаване процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал. Отчитане на трудовата дейност и определяне на възнагражденията. Набиране, обработка и анализ на информацията, необходима за характеризиране на дейността на служителите. Осигуряване информация за управлението и други заинтересовани страни.

По-важни функционални възможности:

Личен състав

• Изграждане йерархична структура на организацията;

• Поддържане на щатно разписание;

• Поддържане номенклатура на длъжностите по НКИД и квалификационни групи професии със съответния минимален осигурителен доход. Дефиниране на длъжности със съответните изисквания и правила;

• Поддържане на необходимите номенклатури и информация за персонала – адрес, паспортни данни, възраст, трудов стаж, квалификация, основна заплата;

• Управление на назначенията – информация по всички видове трудови и извънтрудови правоотношения – държавни служители, служители на трудов договор, привлечени по граждански договори;

• Управление на преназначенията. Автоматично преназначаване на всички служители при увеличение на заплатите в бюджетните организации. Автоматична промяна на процент прослужено време;

• Управление на отпуските. Следене на нормативно полагаемия, ползван и оставащ отпуск;

• Създаване на доплащане по КТ и съгласно вътрешните правила. Отразяване на промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации със задна дата;

• Изготвяне на уведомления за регистриране в НАП – по чл.62 и чл.123 от КТ.

ТРЗ

• Поддържане и формиране на работната заплата по няколко системи на заплащане: редовна смяна и всички видове почасово заплащане, непрекъснат режим на работа с графици;

• Формиране на всички видове доплащания съгласно КТ и вътрешните правила на организацията. Обработка на месечни, тримесечни доплащания, 13-та заплата, СБКО. Автоматично изчисление на доплащания и удръжки. Разпределяне и автоматично преизчисляване на доплащания за стар период;

• Управление на болнични. Еднократно въвеждане на болничен, автоматично изчисляване дните за сметка на работодателя. Въвеждане на болнични за стар период (при представяне на такива по-късно);

• Експорт на данни към банки за безкасово изплащане на работната заплати, заеми, влогове, застраховки и други;

• Годишно преизчисляване на данъка за доходите от трудовите правоотношения, изготвяне на удостоверения пред външни организации, служебни бележки за доход и удържан данък. „Справка за изплатени доходи на физически лица” по чл.73 от ЗДДФЛ;

• Отпечатване на разчетно платежни ведомости, фишове за заплати, служебни бележки, декларации и удостоверения за бюрото по труда, НАП и други институции;

• Рекапитулации за начисления и удръжки в различни разрези: дейности, направления, звена, категория персонал, длъжности и др.;

• Рекапитулации за начисления по фондове за социално и здравно осигуряване;

• Извеждане на УП2 и УП3;

• Автоматично създаване необходимите файлове за НАП – Декларация Образец 1, Декларация Образец 6, Опис на болнични;

• Осигуряване на регламентираната статистическа информация.

Атестации

• Дефиниране периоди за атестация;

• Поддържане на атестационни формуляри;

• Създаване на планове за обучение на персонала;

• Въвеждане на резултата от атестацията съгласно атестационните формуляри и информация от проведени обучения;

• Справки: за оценките на служител, за служители, повишени в ранг, за изпълнение на плана за обучение.