Финансова и счетоводна администрация

faa

Предназначение:

Функционалност за осигуряване на пълна автоматизация на процесите по управление на финансовите ресурси при осчетоводяване, контрол, анализ, отчитане на дейността и извършване на плащания.

Цели:

Подпомагане и улеснение на оперативната работа в счетоводството, свързана с обработка на първичните и вторични документи, автоматизиране извеждането на регистри, счетоводни, и управленски справки и отчети.

По-важни функционални възможности:

• Дефиниране на йерархична организационна структура на фирмите, звената и отделите, обособени като отделни отчетни единици;

• Индивидуален сметкоплан – отчетност и анализ на информацията на синтетично и аналитично ниво;

• Паралелна аналитичност на принцип на приходните и разходни центрове. Контролинг;

• Дефиниране на типове документи и счетоводни статии. Настройка консолидационни справки;

• Автоматизирани функции за осчетоводяване – настройка на правила, шаблонни контировки за осчетоводяване;

• Поддържане на валути и валутни курсове. Работа в лева и валута;

• Начални салда. Въвеждане и осчетоводяване на документи. Поддържане статуси за осчетоводяване и за погасяване на счетоводния документ и статус на счетоводната статия. Търсене и филтриране на документите по различни критерии;

• Коригиране на неосчетоводени документи и статии. Сторниране;

• Фактуриране – Фактури за продажба /Протоколи /Дебитни известия/Кредитни известия;

• Управление на средствата – Издаване и обработка на касови документи. Въвеждане и обработка на банкови документи;

• ДДС отчетност – автоматизирано създаване регистъри по ЗДДС, експортиране във файл;

• Автоматизирано приключване на счетоводните сметки;

• Справки и отчети:

Журнал на счетоводните статии и транзакции;
Хронологични справки по счетоводни сметки, контрагенти, сметка и приходно- разходен център;
Оборотни ведомости – синтетична, аналитична, по 10 вида партиди;
Главна книга;
Баланс; Отчет за приходите и разходите; Отчет за паричния поток;
Касова книга; Банкова книга;
Просрочени вземания и задължения;