Общинска и областна администрация

ais

SANTA AIS е Административна информационна система /АИС/, покриваща обхвата на всички основни, управленски и спомагателни административни процеси, свързани както с извършването на услуги за гражданите, така и с вътрешни за организацията дейности – деловодни, икономически, работа по проекти и програми, управление на собственост. При изграждането на приложението са следвани основните принципи на електронното правителство:

• Архитектура, ориентирана към услуги /SOA/;
• Интеграция, базирана на стандарти;
• Осигурено взаимодействие между модулите на системата;
• Еднократно събиране и многократно ползване на информацията;
• Предоставянето на услугите е централизирано;
• Възможност за гъвкаво, бързо и лесно интегриране на нови услуги и системи.

Основни характеристики и предимства:

• SANTA AIS e разработена съгласно изискванията за оперативна съвместимост, заложени по отношение на данните в “Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност” и “Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи”;

• SANTA AIS чрез своята функционалност позволява изпълнението на изискването, съгл. предписанията на Закона за електронно управление, обменът на информация между АИС на общините и тези на държавни институции да се осъществява чрез техническата инфраструктура на електронното правителство. SANTA AIS осигурява връзката с единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД), вписани в регистъра на информационните обекти, между информационните системи в администрацията за нуждите на електронното управление. Комуникацията се осъществява посредством асинхронен обмен на XML файлове чрез комуникационния клиент на ЕСОЕД;

• SANTA AIS осигурява възможност за взаимодействие със съществуващ портал за eлектронни услуги при съблюдаване на техническите изисквания за това, с цел непрекъснат достъп до електронните услуги на общинските/областните администрации;

• SANTA AIS разполага с потенциал за интеграция с други приложения на държавната администрация;

• SANTA AIS разполага с изграден ергономичен потребителски интерфейс;

• SANTA AIS предоставя възможност за експорт на данни в различни формати;

• SANTA AIS предоставя средства за мониторинг на състоянието, за наблюдение и управление на производитилността на приложенията;

• SANTA AIS осигурява възможност за увеличаване на натоварването. Възможна промяна и пренастройка, с цел увеличаване на капацитета, при необходимост;

• SANTA AIS осигурява възможност за управление на правата на достъп, както на ниво отделен потребител, така и на ниво потребителски групи, като позволява дефиниране на роли, към които се отдават определени права и дефиниране на отделни потребителски интерфейси за всяка роля.