Търговски и производствени дейности

erp

SANTA ERP е интегрирана информационна система за управление на организации и дружества. Този продукт на Латона е базиран на над двайсет годишен опит и усъвършенстване в областта на информационните технологии. Водещият принцип при нейното проектиране е изграждането на единна информационна среда, моделираща процесите и взаимовръзките в стопанските обекти за ефективно управление на бизнеса.

Основни характеристики:

• SANTA ERP е web-базирана;

• SANTA ERP е централизирана. Централизираният принцип позволява улеснено управление правата за достъп до функциите и данните, облекчено усъвършенстване, и промяна на работата на системата при необходимост;

• SANTA ERP е платформено независима, безпроблемно работи на Windows и *NIX базирани системи – Linux, AIX, HP-Unix, BSD, Solaris.

Основни предимства:

• SANTA ERP управлява надеждно неограничен обем данни;

• SANTA ERP поддържа едновременен достъп на голям брой потребители, разполага с мощна система за сигурност за контрол на достъпа. Дефинирането на изпълнението на различните видове дейности се осъществява чрез механизма на предварително дефинирани роли с права на достъп до работните функции и приложения. Информационната система притежава механизми за периодично автоматизирано архивиране на данните и съответното им възстановяване при необходимост;

• SANTA ERP позволява информационен обмен с други приложни системи с различни характеристики, технологии и нива на развитие;

• SANTA ERP използва единна база данни за съхраняване и използване на информацията за произволен брой месеци и години;

• SANTA ERP е модулна система, като всеки от модулите може да работи и самостоятелно. Въпреки своята модулна структура, системата притежава вътрешно единство, което позволява на отделните подсистеми, модули и приложения да обменят и използват информация от общата база данни, интерпретирайки я съгласно собствената бизнес логика.

Включва следните модули:

SANTA FAA / Финансова и счетоводна администрация

SANTA AM / Дълготрайни активи

SANTA SIM / Управление на запасите

SANTA DM / Управление на доставките и снабдяване

SANTA SM / Управление на продажбите

SANTA HR / Човешки ресурси

SANTA DMS / Управление на документооборота

SANTA PM / Управление на проекти

SANTA QA / Осигуряване на качеството

SANTA TT / Управление на работния процес – Team Time